Produkt Produkty

Brak produktów

- Wysyłka
0,00 zł Razem

Realizuj zamówienie

Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka

Razem

W Twoim koszyku znajdują się jeszcze inne produkty. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.

Razem produkty: (brutto)
Dostawa: (brutto) Do ustalenia
Razem (brutto)
Kontynuuj zakupy Realizuj zamówienie
Zadzwoń: 33 842 25 19

Regulamin sklepu internetowego sklep.firanydywanex.pl§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin dotyczy umów sprzedaży towarów będących w aktualnym asortymencie Sprzedawcy uwidocznionym na stronie internetowej Sklepu zawieranych na odległość w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz.827 z późn. zm.).
2. Niniejszy regulamin dotyczy także umów zawieranych na odległość, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odegłość.
3. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.firanydywanex.pl zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez Witolda Okrzesika i Piotra Okrzesika działających działających pod firmą DYWANEX S.C. Widold Okrzesik, Piotr Okrzesik, pod adresem 32-600 Oświęcim ul. Rynek 5, NIP: 5490000575, REGON: 070467628, zwanych dalej Sprzedawcą.
4. Osoba wyrażająca zamiar zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego jest zwana dalej Kupującym.
5. Konsumentem jest kupujący będący osobą fizyczną dokonującą zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji zamówienia Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne. Każdy Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania i usunięcia - na stronie www.sklep.firanydywanex.pl. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t. z późn. zm.). Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych danych.
7. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą w drodze korespondencji elektronicznej pod adresem: dywanex@firanydywanex.pl lub telefonicznie pod nr: 33 842 25 19 (opłata według taryfy operatora) od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 17:30, bądź pisemnie pod adresem 32-600 Oświęcim ul. Rynek 5.


§ 2 Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zamieszczamy klauzulę będącą integralną częścią niniejszego Regulaminu - Zobacz Kaluzulę.

§ 3 Zamówienia

1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy. Zdjęcia towarów to wyłącznie ilustracje poglądowe, mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu towaru. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Kupujący przed podjęciem decyzji ma możliwość uzyskania wszelkich informacji o towarze w drodze kontaktu telefonicznego lub mailowego.
2. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy towarze nie zawiera kosztów przesyłki.
3. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień poprzez stronę internetową Sklepu. Kupujący jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Kupującego w wyniku niezachowania przez Kupującego w tajemnicy loginu i hasła.
4. W celu złożenia zamówienia i dokonania zakupu należy postępować zgodnie z instrukcją na stronie internetowej Sprzedawcy w zakładce „Jak zamawiać”. Po zatwierdzeniu zmówienia do kupującego wysyłana jest wiadomość e-mail potwierdzająca zamówienie. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie potwierdzenia chęci zakupu poprzez użycie przycisku „Potwierdzam zamówienie”, co rodzi obowiązek zapłaty po stronie Kupującego.
5. Zamówienia towarów gotowych realizowane są w terminie do 2 dni roboczych, bez uwzględnienia czasu dostawy. W przypadku niemożliwości zachowania tego terminu Kupujący będzie niezwłocznie poinformowany o terminie realizacji zamówienia i przyczynach niezachowania terminu. Kupujący może zrezygnować z zamówienia, ze skutkiem odstąpienia od umowy.
6. Sprzedawca realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, ewentualne wysyłki za granicę możliwe tylko po uzgodnieniu warunków ze Sprzedawcą.
7. Kupujący ma możliwość zamówienia towaru z indywidualnie określonymi cechami. W takim przypadku Sprzedawca w potwierdzeniu zamówienia podaje warunki jego realizacji oraz cenę, które to Kupujący musi potwierdzić w zakreślonym terminie. Zawarcie umowy następuje z chwilą potwierdzenia warunków realizacji zamówienia przez Kupującego.
8. Zamówienia, w których nie zostały podane wszystkie wymagane dane Kupującego lub dane te są nieprawdziwe nie będą realizowane.
9. W przypadku niedojścia do zawarcia umowy sprzedaży, strony zwracają sobie to co nawzajem świadczyły.

§ 3 Dostawa

1. Towar zamówiony w Sklepie dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska sp. z o.o. ‑ przesyłka kurierska lub Poczty Polskiej S.A. - paczka pocztowa.
2. Czas dostawy jest zależny od przewoźnika i wynosi 24h dla przesyłki kurierskiej oraz 48h dla paczki pocztowej.
3. Do wysyłanego towaru dołączany jest paragon fiskalny (lub na życzenie Kupującego faktura VAT). W przypadku braku dołączonego do towaru paragonu lub faktury VAT, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w celu uzupełnienia braku.
4. Koszty dostawy pokrywa w całości Kupujący.

Koszt dostawy za pośrednictwem kuriera:
przesyłka kurierska wpłata na konto - 15 zł,
przesyłka kurierska pobraniowa - 19 zł.

Koszt dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej:
paczka pocztowa priorytet wpłata na konto – 13,50 zł,
paczka pocztowa priorytet pobraniowa – 17 zł.

5. Odbierając zamówiony towar Kupujący zobowiązany jest w obecności dostarczyciela sprawdzić ogólny stan przesyłki, a w razie stwierdzenia widocznych uszkodzeń przesyłki wykonać akty staranności w celu potwierdzenia tych uszkodzeń na piśmie w formie protokołu w celu umożliwienia Sprzedawcy dochodzenia roszczeń od dostarczyciela. W takim przypadku Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.
6. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą jego wydania Kupującemu.

§ 4 Sposoby płatności

1. Płatność za towar może być dokonywana przez Kupującego przed wydaniem towaru przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy ING Bank Śląski 77 1050 1256 1000 0001 0507 4181, bądź przelewem za pośrednictwem bramki płatności PayU (przedpłata), bądź przy odbiorze towaru (przesyłka za pobraniem).
2. Płatność realizowana przez bramkę płatności PayU wymaga akceptacji regulaminu świadczenia usług przez przez PAYU S.A. z siedzibą w Poznaniu.
3. Sprzedawca może na życzenie Kupującego ustalić z Kupującym inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu, wyraźnie zaakceptowane przez Sprzedawcę.
4. Jeżeli po dokonaniu płatności wartość zamówienia ulegnie zmianie (np. z powodu braku któregoś z zamówionych towarów, anulowania zamówienia lub innych przyczyn), powstała nadpłata zostanie niezwłocznie zwrócona na konto Kupującego. Przepis § 5 pkt 3 stosuje się odpowiednio.

§ 5 Prawo odstąpienia od umowy

1. Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Odstąpienie dokonywane jest przez oświadczenie złożone w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub osoba trzecia nie będąca przewoźnikiem i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy – załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym równowartość kosztu dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Zwrot płatności następuje niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy, nie wcześniej jednak niż z chwilą otrzymania towaru z powrotem, lub dostarczenia dowodu nadania towaru.
3. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Kupujący pokrywa jednak koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.
4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.
5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
6. Prawo do odstąpienia nie przysługuje jeżeli na wyraźne żądanie Konsumenta wykonywanie usługi ma rozpocząć się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy

§ 6 Rękojmia

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 Kodeksu cywilnego. Reklamacje Kupującego rozpatrywane są według tych przepisów.
2. Kupujący z tytułu rękojmi może złożyć reklamację zakupionego Towaru, poprzez oświadczenie pisemne wysłane na adres Sprzedawcy lub przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w § 1 pkt 6 regulaminu . Kupujący powinien dołączyć do oświadczenia reklamacyjnego dowód zakupu lub jego kopię.
3. Kupujący powinien szczegółowo opisać przyczyny reklamacji w oświadczeniu oraz dokładnie określić żądania wobec sprzedawcy. W razie braków oświadczenia reklamacyjnego Sprzedawca wezwie Kupującego do jego uzupełnienia w zakreślonym terminie.
4. Kupujący wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi powinien zwrócić towar na adres Sprzedawcy.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04-07-2016.
Załącznik:

odstapienie_od_umowy.doc